Doel en werkwijze

Aanleiding & Doel

Nederland kent een grote diversiteit aan publiek-private samenwerkingsverbanden en platforms die een deel van het materialenonderzoek adresseren. Dit is ook niet verwonderlijk gegeven de breedte en diversiteit van materialenonderzoek en toepassingen die daaruit voortkomen. Gegeven de breedte van het materialenonderzoeksveld en de vele initiatieven en platforms die actief zijn op het gebied van deze sleuteltechnologie (veelal complementair maar soms ook overlappend) is vanuit verschillende topsectoren de wens gerezen om stakeholders bij elkaar te brengen om kennisuitwisseling te bevorderen en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

De topsectoren HTSM, Energie en Chemie zijn overeengekomen om coördinatie en samenwerking in het materialenonderzoeksveld te bevorderen onder de noemer ‘MaterialenNL’. Deze topsectoren willen dit graag gezamenlijk oppakken met de andere topsectoren waar materialenonderzoek een grote rol speelt, de sectoren LSH, Water en AgriFood. Om dit te realiseren wordt voorgesteld om een landelijk platform MaterialenNL in te richten. Dit platform krijgt vanuit de genoemde topsectoren de volgende 4-ledige opdracht mee:

  1. Stimuleren van kennisuitwisseling tussen de verschillende materialen-platforms in Nederland en het actief bevorderen van samenwerking over de gehele kennisketen (universiteiten/instituten, TO2, RKI (rijkskennisinstellingen), hogescholen, bedrijven).
  2. Organisatie van het veld: identificeren van bestaande of opkomende materialenvelden waarvoor nog geen verbindend/organiserend gremium is en adviseren over het onderbrengen van deze velden bij bestaande platforms of de instelling van een nieuw platform.
  3. Het signaleren van witte vlekken en kansen voor onderlinge samenwerking, het actief stimuleren van initiatiefvorming en het adviseren richting de overheid.
  4. Eén aanspreekpunt voor het sectoroverstijgende publiek-private materialenveld in Nederland.

Naast de afstemming met het ministerie van EZK zal ook na inrichting van het platform afstemming worden gezocht met andere relevante departementen (OCW, IenW, BZK, LNV).

Scope MaterialenNL

Als leidraad voor de scope van MaterialenNL wordt het rapport Nationale Agenda Materialen – Advancing Materials Technologies genomen, dat het brede spectrum van materialenonderzoek beschrijft.

Samenstelling

Het MaterialenNL Platform zal bestaan uit:

  • een kernteam ofwel “Platform van platforms” dat fysiek bij elkaar komt
  • een klankbordgroep van kennisinstellingen en eindgebruikers

De ambtelijk secretarissen en TKI directeuren van de topsectoren Chemie, HTSM en Energie worden via e-mail op de hoogte gehouden.

Werkwijze

Het MaterialenNL Platform zal, aanvankelijk, de volgende activiteiten agenderen:

  • halfjaarlijkse bijeenkomsten met alle relevante stakeholders in het materialenveld in Nederland. De agenda zal in het teken staan van de hierboven genoemde 4-ledige opdracht. Topsector Chemie boegbeeld Emmo Meijer is bereid gevonden om in de aanloopfase op te treden als technisch voorzitter.
  • een keer per jaar een eendaagse MaterialenNL conferentie waar alle platform-stakeholders hun eigen deelprogramma invullen op dezelfde locatie. Dit biedt de mogelijkheid om een gemeenschappelijk plenair programma mogelijk te maken.

TNO en NWO voeren samen het secretariaat. Het secretariaat is verantwoordelijk om de agenda op te stellen voor het halfjaarlijks overleg in afstemming met alle stakeholders en coördineert de vereiste acties voor een jaarlijkse conferentie.